آموزش لایفری 7

نمایش ویکی

ویجت نمایش ویکی زمانی استفاده می‌شود که بخواهید کاربران برروی گره خاصی از ویکی توجه بیشتری داشته باشند. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید ویجت نمایش ویکی را به صفحه اضافه کنید.

افزودن → نمایش ویکی → ویکی → ویجت ها → افزودن ( 

در ابتدا یک صفحه مطابق ‏شکل 50 نشان داده می‌شود.

شکل 50. صفحه مدیریت نمایش ویکی 

برای نمایش یک گره در پورتلت نمایش ویکی بر روی آیکون کلیک نمایید و گزینه‌‌ی پیکربندی را انتخاب کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 51 نشان داده می‌شود که می‌توانید گره مورد نظر را انتخاب کنید و سپس گزینه ذخیره را کلیک کنید و صفحه‌ای از بین صفحات موجود در آن گره را جهت نمایش انتخاب کنید و به صورت پیش‌فرض صفحه FrontPage انتخاب می‌شود. با کلیک بر گزینه ذخیره صفحه‌ای مطابق ‏شکل 52 نمایش داده می‌شود.

 

شکل 51. پیکربندی ویجت نمایش ویکی 

 

شکل 52. صفحه مدیریت نمایش ویکی پس از انتخاب گره

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید تب‌ها و گزینه‌ها و رابط کاربری ویجت نمایش ویکی مشابه با ویجت ویکی  می‌باشد.

00
قبلی