آموزش لایفری 7

استفاده از Liferay Sync

هنگامی‌که Liferay Sync در حال اجرا باشد آیکون آن در نوار وظیفه‌ی ویندوز و یا نوار منو در مک قابل مشاهده خواهد بود. با کلیک بر روی آیکون آن، با استفاده را منو‌ی ظاهر شده می‌توانید Liferay Sync را مدیریت و یا از آن استفاده نمایید.

 

شکل ‏5-12- هنگامی‌که Liferay Sync در حال اجرا باشد آیکون آن در نوار وظیفه‌ی ویندوز و یا نوار منو در مک قابل مشاهده خواهد بود. با کلیک بر روی آیکون آن می‌توانید به آسانی به منو‌ی مربوط به آن دسترسی داشته باشید.

اولین گزینه‌ی این منو وضعیت برنامه‌ی Sync را نشان می‌دهد، در صورتی‌که تمامی‌سایت‌هایی را که انتخاب نموده‌اید همگام سازی شده باشند،مقدار Synced در این گزینه‌ نمایش داده می‌شود.

گزینه‌ی دوم Open Sync Folder می‌باشد که با استفاده از آن می‌توانید یک سایت را انتخاب نمایید تا پوشه‌ی مربوط به Sync آن سایت باز شود.

گزینه‌ی سوم View Website می‌باشد که می‌توانید با انتخاب یک سایت صفحه‌ای از آن سایت را که دارای پرتلت Documents and Media می‌باشد را مشاهده نمایید.

گزینه ی Recent Files آخرین فایل‌های ایجاد شده و تغییر یافته در منابعی که شما می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید را نمایش ‌می‌دهد.

در صورتی که به دو یا چند سایت sync شده باشید، به جای گزینه ی وضعیت نام سایت‌هایی که به آن‌ها sync شده‌اید نمایش داده خواهد شد. با قرار دادن نشان‌گر ماوس بر روی هر نمونه یک منو نمایش داده خواهد شد.

 

شکل ‏5-13- با قرار دادن نشان‌گر ماوس بر روی نام هر سایت یک منو نمایش داده خواهد شد.

Preferences: با کلیک بر گزینه‌ی Preferences صفحه‌ی تنظیمات باز خواهد شد.

Help: با کلیک بر گزینه‌ی  Helpاسناد راهنمای برنامه‌ی  Syncقابل دسترسی خواهد بود.

Quit: با کلیک بر گزینه‌ی Quit می‌توانید از برنامه‌ی Sync خارج شوید.

در بخش بعدی چگونگی انجام تنظیمات را برای کنترل فرایند همگام سازی را مطرح خواهیم نمود.

00
قبلی