آموزش لایفری 7

منوی درختی 

برای کمک به کاربران جهت یافتن مسیر و پیدا کردن ویکی مورد نظر در ویجت نمایش ویکی و ویجت ویکی از ویجت منوی درختی استفاده می‌شود. در ویجت منوی درختی ویکی‌ها را به صورت سلسه مراتبی شبیه درخت نمایش می‌دهد. این گونه نمایش این امکان را برای شما فراهم می‌کند که بتوانید تمام صفحات ویکی را پیمایش کنید و مانند ویجت نمایش ویکی بر روی یک گره تمرکز می‌کند.


با استفاده از مسیر زیر می‌توانید ویجت منوی درختی را به صفحه اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 53 مشاهده می‌کنید.

افزودن → منوی درختی → ویکی→ویجت ها→ افزودن (  )

 

شکل 53. پورتلت منوی درختی

این نکته قابل ذکر است که آیکون ( ) برای صفحات ویکی پدر و آیکون ( ) برای صفحات ویکی فرزند در آخرین عمق به کار می‌رود. هنگامی‌ که بر روی صفحه‌ای در پورتلت منوی درختی کلیک نمایید صفحه مربوطه در پورتلت ویکی نمایش داده می‌شود.
با کلیک بر آیکون 

 می‌توانید تنظیمات مربوط به پورتلت منوی درختی را انجام دهید. با انتخاب گزینه پیکربندی از گزینه‌های موجود، صفحه‌ای مطابق ‏شکل 54 ظاهر می‌شود در تب تنظیمات اولیه می‌توانید در بخش گره‌ مورد نظر را برای نمایش در پورتلت منوی درختی مشخص کنید و همچنین در بخش عمق گره برای نمایش در پورتلت منوی درختی مشخص کنید که این عمق می‌تواند بین اعداد یک تا پنج باشد یا همه عمق گره مورد نظر را نمایش دهد.

 

شکل 54. پیکربندی پورتلت منوی درختی

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید سایر تب‌ها و گزینه‌ها مشابه با ویجت ویکی می‌باشد.

 


 

00
قبلی