آموزش لایفری 7

شروع تعریف یک گردش کار

در شکل زیر یک گردش کار single approve نشان داده شده است. که دو وظیفه  و دو مرحله دارد.

 

 

شکل ‏3-1: این شکل نمایانگر گردش کار پیش‌فرض لایفری تصویب کننده تنها می‌باشد. فلش‌ها نشان‌دهنده انتقالات و مستطیل ها نشان‌دهنده مراحل و وظیفه ها می‌باشند.

نخست طرح را تعریف می کنید. در لایفری که از kaleo  استفاده می‌کند فایل  liferay-workflow-definition_7_0_0.xsd طرح شما می‌باشد. همچنین این طرح در پوشه تعاریف منبع لایفری قرار دارد. یا یک ویرایشگر XML خوب می تواند آن را از وب سایت لایفری  بگیرد.

workflow-definition>

 "xmlns="urn:liferay.com:liferay-workflow_7.0.0

 "xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

xsi:schemaLocation="urn:liferay.com:liferay-workflow_7.0.0

 <http://www.liferay.com/dtd/liferay-workflow-definition_7.0.0.xs


بعد یک نام و شرح برای گردش کار  تعریف کنید. که در کنترل پنل هنگامی که کاربران آنرا انتخاب و پیکربندی می‌کنند نشان داده‌می‌شود.

<name>Single Approver</name>

<description>A single approver can approve a workflow content.</description>

<version>1</version>

 

 

00
قبلی