آموزش لایفری 7

ارسال اطلاعیه ها

اطلاعیه ها به یک execution-type احتیاج دارند که می‌تواند onAssignment, onEntry یا onExit باشند.

  • onAssignment : وقتی که یک کاربر به یک کار تخصیص داده‌ می‌شود اطلاعیه ساخته و ارسال می‌شود. با این نوع اطلاعیه‌ها نمی‌توان به افرادی که عضو گردش کار نیستند اطلاع رسانی نمود.
  • onEntry : به هنگام وارد شدن به یک کار یا مرحله گردش کار اطلاعیه ارسال می‌کند.
  • onExit: به هنگام خارج شدن به یک کار یا مرحله گردش کار اطلاعیه ارسال می‌کند.

اطلاعیه ها هچنین به یک نوع اطلاع رسانی نیز احتیاج دارند که می‌تواند im , ایمیل و  پیام خصوصی باشد.

execution-type و notificati on-type باید مکمل یکدیگر باشند. برای مثال شما نمی‌توانید onExit را برای execution-type را همراه با  private message انتخاب نمایید. چون کاربر تا زمانی که دوباره وارد نشود اطلاعیه را دریافت نخواهد کرد. به طور کلی email با onExit or onAssignment بهتر کار می‌کند.  IM یا  private messageبا onEntry بهتر کار می‌کنند.

اطلاعیه های ایمیل و پیام های خصوصی می توانند به صورت متن ساده یا به صورت محتوای قالب بندی شده با استفاده از زبان های قالب بندی FreeMarker یا Velocity ایجاد شوند. وقتی که شما یک اطلاعیه را ایجاد می‌نمایید باید برای template-language یکی از  text, freemarker یا  velocityرا مشخص نمایید. در این گردش کار، هر کسی که قادر به تصویب محتوا است با onAssignment اطلاع رسانی می‌شود. که شامل مدیران و نیز  صاحبان سایت ها و سازمان ها می شود. با استفاده از تگ role-type سیستم برمبنای محدوده مشخص می‌کند چه کسی اطلاعیه را دریافت نماید و می‌تواند سه مقدار انجمن، پروتال و یا سازمان و را بگیرد.

<assignments>
    <roles>
    <role>
        <role-type>community</role-type>
        <name>Community Administrator</name>
    </role>
    <role>
        <role-type>community</role-type>
        <name>Community Content Reviewer</name>
    </role>
    <role>
        <role-type>community</role-type>
        <name>Community Owner</name>
    </role>
    <role>
        <role-type>organization</role-type>
        <name>Organization Administrator</name>
    </role>
    <role>
          <role-type>organization</role-type>
          <name>Organization Content Reviewer</name>
    </role>
    <role>
        <role-type>organization</role-type>
        <name>Organization Owner</name>
    </role>
    <role>
        <role-type>regular</role-type>
        <name>Portal Content Reviewer</name>
    </role>
    <role>
        <role-type>regular</role-type>
        <name>Administrator</name>
    </role>
    </roles>
</assignments>

وقتی که محتوا تایید شد شما می‌خواهید به مرحله بعد منتقل شوید.

00
قبلی