آموزش لایفری 7

انتخاب زبان 

در صورتیکه کاربرهایی با زبان‌های مختلف به سایت شما دسترسی داشته باشند، داشتن پورتلت انتخاب زبان بسیار مفید خواهد بود. با استفاده از این پورتلت، پس از  انتخاب زبان توسط کاربر، سایت شما به زبان مورد نظر ترجمه می‌شود. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت انتخاب زبان را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 8 نشان داده می‌شود.

افزودن →انتخاب زبان → ابزارها → ویجت ها → آیکون افزودن (  )  

 

 

شکل 8. صفحه مدیریت پورتلت انتخاب زبان

با کلیک بر آیکون  (  ) می‌توانید تنظیمات مربوط به پورتلت  انتخاب زبان را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 9 مشاهده می‌کنید شش گزینه تنظیمات را ببیند ، تولید /بارگذاری فایل آرشیو ، پیکربندی ، اجازه های دسترسی ، پیکر بندی قالب ها و حذف ازاین آیکون قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه پیکربندی در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

شکل 9. تنظیمات مربوط به پورتلت انتخاب زبان

با کلیک بر روی گزینه پیکربندی صفحه‌ای مطابق ‏شکل 10 ظاهر می‌شود که شامل دو تب تنظیمات اولیه و به اشتراک گذاری می‌باشد و تب به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش به اشتراک گذاری مراجعه شود.) تب تنظیمات اولیه در شکل آمده است.

 

شکل 10. پیکربندی مربوط به پورتلتانتخاب زبان

00
قبلی