آموزش لایفری 7

 جست و جو‌ی نسخه‌های ترجمه‌ی مقالات

شما می‌توانید در پرتال لایفری به سادگی چندین نسخه‌ی ترجمه از یک مقاله را ایجاد نمایید و آن‌ها را جست و جو کنید. برای یادگیری بیشتر در زمینه‌ی بومی‌سازی مقالات به بخش مدیریت بخش محتوای سایت مراجعه نمایید.

در این بخش قصد داریم چگونگی جست و جو مقالات بومی‌سازی شده را فراگیریم.

در پرتال لایفری، مقالاتی که زبان پیش‌فرض آن‌ها با زبان پیش‌فرض پرتال یکسان باشد، مقالاتی که زبان پیش‌فرضشان   en_US باشد صرف نظر از زبان پیش‌فرض پرتال، نسخه‌‌ی ترجمه‌شده از یک مقاله درصورتی که زبان ترجمه‌ی آن با زبان پیش‌فرض پرتال یکسان باشد، هر مقاله‌ای که دارای یک نسخه‌ی ترجمه به زبان en_US باشد صرف نظر از زبان پیش‌فرض پرتال، جست و جو خواهند شد. زبان پیش‌فرض کاربران بر روی نتایج جست و جو تاثیر‌گذار نمی‌باشد.

 

00
قبلی