آموزش لایفری 7

پروفایل

در پورتلت پروفایل مشخصات کاربر فعلی را نمایش می‌دهد. این نکته قابل ذکر است که این پورتلت تنها می‌توان به صفحه شخصی کاربران اضافه کرد و خود کاربر این پورتلت را به صفحه شخصی خود اضافه می‌کند. هر کاربر می‌تواند با استفاده از مسیر زیر پورتلت پروفایل را به صفحه شخصی خود اضافه کند. ‏شکل 23 پورتلت پروفایل را برای کاربر تستی نشان می‌دهد.

افزودن→پروفایل→اجتماعی→ویجت ها→آیکون افزودن (

 

 

 

شکل 23. صفحه مدیریت پورتلت پروفایل

با کلیک بر عکس پرسنلی کاربر، صفحه‌ای مطابق ‏شکل 24 ظاهر می‌شود که کاربر می‌تواند مشخصات پرسنلی خود را ویرایش کند.

 

 

 

شکل 24.   ویرایش مشخصات پرسنلی کاربر

با کلیک بر آیکون () تنظیمات مربوط به پورتلت را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 25 مشاهده می‌کنید گزینه‌هایی از آیکون تنظیمات قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه پیکربندی در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

 

 

شکل 25. تنظیمات مربوط به پورتلت پروفایل

با کلیک بر روی گزینه پیکربندی صفحه‌ای مطابق ‏شکل 26 ظاهر می‌شود که شامل دو تب تنظیمات اولیه و به اشتراک گذاری می‌باشد و تب به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش به اشتراک گذاری مراجعه شود.) تب تنظیمات اولیه در شکل آمده است.

 

 

شکل 26.  پیکربندی مربوط به پورتلت پروفایل

 

00
قبلی