آموزش لایفری 7

مجوزهای تعاریف داده

با انتخاب گزینه ی اجازه های دسترسی، می توانیم اجازه های دسترسی مربوط به آن تعاریف داده را برای هریک از نقش ها تنظیم کنیم. که به طور پیش فرض تنظیمات مربوط به هر نقش مطابق ‏شکل 24 تنظیم شده است. برای مثال اعضای سایت به طور پیش فرض تنها امکان دیدن تعاریف داده مربوطه در صفحه ی سایت را دارد.

 

 

شکل24. مجوزهای مربوط به یک تعاریف داده

00
قبلی