آموزش لایفری 7

منوی صفحه

پورتلت منوی صفحه به شما این امکان را می‌دهد که لینک‌های خارج شده از یک صفحه را نمایش دهد یا به عبارت دیگر برای شما مشخص می‌کند که یک صفحه ویکی مشخص به چه صفحات ویکی دسترسی دارد.
با استفاده از مسیر زیر می‌توانید ویجت منوی صفحه را به صفحه اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 55 مشاهده می‌کنید.

 افزودن→ منوی صفحه → ویکی → ویجت ها → آیکون افزودن (  )

 

شکل 55. پورتلت منوی صفحه

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید ابتدا هیچ لینکی وجود ندارد. با کلیک بر روی عبارت می‌توانید گره ویکی و یکی از صفحات گره مشخص شده را انتخاب کنید. همانطور که در ‏شکل 56 مشاهده می‌کنید لینک‌های موجود در صفحه Milky Way در گره Space Wiki نمایش داده شده است. 

 

شکل 56. پورتلت منوی صفحه

تنظیمات این پورتلت نیز مانند سایر ویجت های ویکی می‌باشد.

00
قبلی