آموزش لایفری 7

ویجت نظرهای مربوط به صفحه 

اپلیکیشنی است که با گذاشتن آن در صفحه، به اعضای سایت این امکان داده می‌شود تا comment های خود را به نمایش بگذارند. در زیر کامنت هر شخص نیز امکان وجود دارد که شخصی دیگر اقدام به پاسخگویی(reply) نماید. این کامنت‌گذاری‌ها مستقل از کامنت‌هایی است که در ادامه پورتلت‌های اجتماعی مثل ویکی آورده می‌شود.

00
قبلی