آموزش لایفری 7

ویجت سایت های من 

این ویجت نام کاربران عضو سایت را در تب  کاربران ، نام سازمان‌هایی که این سایت به آن تعلق دارد را در تب سازمان ها و نام گروه های کاربران که عضو این سایت هستند را در تب گروه های کاربران خود نشان می‌دهد.

 

شکل ‏1- 2- در تب users اسامی کاربرانی که عضو این سایت هستند نمایش داده می‌شود. 

00
قبلی