آموزش لایفری 7

مخاطبین من

در پورتلت مخاطبین من کلیه کاربرانی که با کاربر فعلی متصل شده باشند را نمایش می‌دهد. این نکته قابل ذکر است که این پورتلت تنها می‌توان به صفحه شخصی کاربران اضافه کرد و خود کاربر این پورتلت را به صفحه شخصی خود اضافه می‌کند. هر کاربر می‌تواند با استفاده از مسیر زیر پورتلت مخاطبین من را به صفحه شخصی خود اضافه کند.

افزودن → مخاطبین من → اجتماعی → ویجت ها → آیکون افزودن ()

 

به عنوان مثال کاربر تستی پس از ورود به صفحه شخصی خود، پورتلت مخاطبین من را به صفحه شخصی خود اضافه کرده است. ‏شکل 20 پورتلت مخاطبین من برای کاربر تستی نشان می‌دهد و کاربرانی که با کاربر تستی ،متصل هستند را نمایش می‌دهد و با کلیک بر روی نام هر یک از آن‌ها به صفحه شخصی آن‌ها می‌روید.

 

 

 

شکل 20.  صفحه مدیریت پورتلت مخاطبین من 

با کلیک بر آیکون () تنظیمات مربوط به پورتلت را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 21 مشاهده می‌کنید گزینه‌هایی از آیکون تنظیمات قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه پیکربندی در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

 

شکل 21. تنظیمات مربوط به پورتلت مخاطبین من 

با کلیک بر روی گزینه پیکربندی صفحه‌ای مطابق ‏شکل 22 ظاهر می‌شود که شامل دو تب تنظیمات اولیه و به اشتراک گذاری می‌باشد و تب به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش به اشتراک گذاری مراجعه شود.) تب تنظیمات اولیه در شکل آمده است.

 

 

 

شکل 22. پیکربندی مربوط به پورتلت مخاطبین من 

 

00
قبلی