آموزش لایفری 7

مدیریت صفحات ویکی

یکی از روش‌های مدیریت صفحات ویکی قسمت نوار تنظیمات می‌باشد. با انتخاب گزینه checkbox در نوار تنظیمات، همه صفحات موجود در گره‌ی مورد نظر انتخاب می‌شوند. هنگامی که گزینه checkbox انتخاب می‌شود آیکون‌های موجود در نوار تنظیمات تغییراتی ایجاد می‌شود.گزینه تعداد آیتم انتخاب شده در کنار گزینه checkbox و آیکون اطلاعات (  ) و آیکون انتقال به سطل زباله (  ) جایگزین آیکون‌های قبلی می‌شود. با انتخاب آیکون انتقال به سطل زباله تمام صفحات انتخابی به طور موقت حذف می‌شوند و به سطل زباله منتقل می‌شوند. 

 

شکل 30. تغیراتی که با انتخاب گزینه checkbox رخ می‌دهد.

با انتخاب آیکون اطلاعات (  ) مانند ‏شکل 31 اطلاعات کلی در رابطه با تعداد آیتم انتخاب شده در اختیار شما قرار می‌دهد.

با کلیک مجدد بر روی گزینه checkbox نوار تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید.

فیلتر و سفارش : همانطور که در ‏شکل 33 مشاهده می‌کنید با انتخاب هریک از دو گزینه نام و آخرین تاریخ ارسال در منوی فیلتر وسفارش در نوار تنظیمات، می‌توان صفحات ویکی را برای نمایش بز اساس عنوان یا زمان ایجاد آن صفحه مرتب کرد.

 

شکل 33. چگونگی ترتیب نمایش صفحات ویکی

همانطور که در ‏شکل 33 مشاهده می‌کنید سه آیکون  لیست (  )، جدول (  )  و اطلاعات (  ) از نوار تنظیمات قابل دسترسی هستند و همچنین در بالای نوار تنظیمات گزینه جست وجو می‌باشد که در ادامه به تفضیل هر یک می‌پردازیم. با کلیک بر روی آیکون های جدول (  ) و لیست (  )  می‌توان نحوه نمایش صفحات ویکی را به صورت جدول یا لیست انتخاب کرد. 


جدول : با کلیک بر روی آیکون (  )، نمایش به صورت جدول خواهد بود. در این نحوه ی نمایش هر صفحه ویکی به صورت جدول نمایش داده می شود و در هر ردیف نام هر آیتم، توضیحات مربوط و زمان ایجاد آن صفحه نمایش داده می‌شود.

 

شکل 34. نمایش جدول 

نمایش به صورت لیست: با کلیک بر روی آیکون (  )، نحوه ی نمایش به صورت لیست خواهد بود. برای هر صفحه ویکی یک سطر و چند ستون شامل جزییات بیشتر در مورد آن مانند ‏شکل 35 موجود است.

 

شکل 35. نمایش لیستی

 اطلاعات : با انتخاب آیکون اطلاعات (  ) مانند ‏شکل 36 اطلاعات کلی در رابطه با تعداد آیتم‌های موجود در گره ویکی فعلی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

 

شکل 36.  اطلاعات

جست وجو : برای جست وجو میان صفحات ویکی می توانید از قسمت جست وجو، بر اساس کلمات کلیدی استفاده کنید.


برای مدیریت هریک از صفحات ویکی موجود در یک گره، بر روی آیکون (   ) کلیک کنید پنجره ی pop up کوچکی  مطابق ‏شکل 37 برای مدیریت صفحه ویکی مورد نظر باز می شود. گزینه های آن در شکل توضیح داده شده است.

 

شکل 37. گزینه تنظیمات مربوط به صفحات ویکی

00
قبلی