آموزش لایفری 7

 مدیریت نشانک ها و پوشه

Bookmarks app امکاناتی را فراهم می‌آورد که می‌توانیم Bookmark ها و پوشه‌ها را مدیریت کنیم. یکی از روش‌های مدیریت قسمت نوار تنظیمات می‌باشد. با انتخاب گزینه checkbox در نوار تنظیمات، همه پوشه‌ها و Bookmark های موجود در پورتلت انتخاب می‌شوند. هنگامی که گزینه checkbox انتخاب می‌شود آیکون‌های موجود در نوار تنظیمات تغییراتی ایجاد می‌شود.گزینه تعداد آیتم انتخاب شده در کنار گزینه checkbox و آیکون( ) Info button  و آیکون( ) Recycle Bin button جایگزین آیکون‌های قبلی می‌شود. با انتخاب آیکونRecycle Bin  تمام پوشه‌ها و Bookmark های انتخابی به طور موقت حذف می‌شوند و به Recycle Bin منتقل می‌شوند.

 

 

 

شکل 12. تغیراتی که با انتخاب گزینه checkbox رخ می‌دهد.

با انتخاب آیکون Info button ( ) مانند ‏شکل 13اطلاعات کلی در رابطه با تعداد آیتم انتخاب شده در اختیار شما قرار می‌دهد.

 

 

 

شکل 13. Info button

با کلیک مجدد بر روی گزینه checkbox نوار تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید.

همانطور که در ‏شکل 14 مشاهده می‌کنید با انتخاب هریک از سه گزینه All، Recent، Mine در نوار تنظیمات در کنار گزینه checkbox، می‌توان Bookmark ها را برای نمایش فیلتر کرد.

 

 

 

شکل 14. فیلتر کردن Bookmark ها برای نمایش

همانطور که در ‏شکل 14 مشاهده می‌کنید سه آیکون Descriptive button ( )،List button  ()  و Info button ( ) از نوار تنظیمات قابل دسترسی هستند و همچنین در بالای نوار تنظیمات گزینه Search می‌باشد که در ادامه به تفضیل هر یک می‌پردازیم. با کلیک بر روی آیکون های Descriptive button () وList button ( )  می‌توان نحوه نمایش پوشه‌ها و Bookmark ها را به صورت توصیفی یا لیست انتخاب کرد.

توصیفی: با کلیک بر روی آیکون ( )، نمایش به صورت توصیفی خواهد بود. در این نحوه¬ی نمایش هر Bookmark و پوشه در یک سطر نمایش داده می شود و در هر سطر نام هر آیتم، توضیحات مربوطه، تعداد زیرپوشه‌ها و Bookmark ها و تعداد بازدیدهای آن نمایش داده می‌شود. به طور پیش فرض پورتلت Bookmarks از نمایش توصیفی استفاده می‌کند.

 

 

 

شکل 15. نمایش توصیفی

نمایش به صورت لیست: با کلیک بر روی آیکون ( )، نحوه ی نمایش به صورت لیست خواهد بود. برای هر Bookmark یک سطر و چند ستون شامل جزییات بیشتر در مورد آن مانند ‏شکل 16 موجود است.

 

 

شکل 16. نمایش لیستی

Info button: با کلیک بر آیکون () می‌توانید در بخش ظاهر شده اطلاعاتی در مورد پوشه فعلی از قبیل نام پوشه، تعداد آیتم‌های موجود در آن را مشاهده نمایید. در این بخش می‌توانید با کلیک بر آیکون   از طریق ایمیل از تغییرات مربوط به Bookmark ها آگاه می‌شوید، همچنین آیکون نیز وجود دارد که همانطور که در ‏شکل 17 مشاهده می‌کنید تنها گزینه Permissions دارد که مجوزهای مختلف برای کاربران مختلف را می‌توان در این قسمت وارد کرد.

 

 

شکل 17. Info button


Search: برای جست وجو میان Bookmark ها می¬توانید از قسمت Search، بر اساس کلمات کلیدی استفاده کنید.

برای مدیریت هریک از Bookmark ها و پوشه‌ها به طور جداگانه، بر روی آیکون () کلیک کنید پنجره¬ی pop up کوچکی  مطابق ‏شکل 18برای مدیریت Bookmark مورد نظر و ‏شکل 19 برای مدیریت پوشه‌ی مورد نظر باز می¬شود. گزینه¬های آن در شکل توضیح داده شده است.

 

 

شکل 18. تنظیمات مربوط به هر پوشه

 

 

شکل 19. تنظیمات مربوط به هر Bookmark

با کلیک بر گزینه Move، فرمی مطابق ‏شکل 20 ظاهر می‌شود که در قسمت New Folder می‌توانید پوشه مورد نظر را انتخاب کنید و همانطور که مشاهده می‌کنید به طور پیش‌فرض پوشه‌ی Home انتخاب شده است و با کلیک بر گزینه‌ی Move، می‌توانید آیتم مورد نظر را در پوشه‌ی Home منتقل کنید.

 

 

شکل 20. انتقال پوشه یا Bookmark به پوشه دیگر

 

 

شکل 21. انتخاب پوشه برای انتقال به آن

در صورتیکه می‌خواهید آیتم مورد نظر را جایی غیر از پوشه‌ی Home انتقال دهید بر روی گزینه Select کلیک نمایید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 21 ظاهر می‌شود که امکان پیمایش در پوشه‌ها به صورت سلسه مراتبی را می‌دهد. با کلیک بر روی Add Folder امکان ایجاد پوشه‌ی جدید در پوشه‌ی Home را می‌دهد. با کلیک بر روی Choose This Folder، پوشه‌ی فعلی را به عنوان مقصد انتخاب می‌کند و همچنین با کلیک بر روی Choose در مقابل پوشه‌ها، پوشه‌ی انتخابی را به عنوان مقصد انتخاب می‌کند.

باکلیک بر روی نام پوشه‌ها، به پوشه‌ی انتخابی وارد می‌شوید. به عنوان مثال با کلیک بر روی "مهندسی کامپیوتر - هوش‌مصنوعی" وارد پوشه شده‌ایم و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 22 مشاهده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید گزینه Add Subfolder جایگزین گزینه Add Folder شده و با کلیک بر روی آن می‌توانید زیر پوشه جدید ایجاد کنید. برای بازگشت به پوشه‌های قبلی در بالای صفحه بر روی نام پوشه‌ی مورد نظر کلیک نمایید تا به آن پوشه باز گردید.

 

 

شکل 22. انتخاب زیرپوشه برای انتقال به آن

00
قبلی