آموزش لایفری 7

مدیریت پورتلت  اعلان و پورتلت اطلاعیه 

با کلیک بر آیکون ( ) می‌توانید تنظیمات مربوط به پورتلت‌ها را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 24 و ‏شکل 25 مشاهده می‌کنید شش گزینه تنظیمات را ببینید ،تولید/بارگذاری فایل آرشیو،پیکربندی ،اجازه های دسترسی،پیکربندی قالب ها و حذف از این آیکون قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه پیکربندی در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

 

شکل 24. تنظیمات مربوط به پورتلت اطلاعیه ها 

 

 

شکل 25. تنظیمات مربوط به پورتلت اعلان

با کلیک بر روی گزینه پیکربندی برای پورتلت اطلاعیه ها صفحه‌ای مطابق ‏شکل 26 ظاهر می‌شود که شامل دو تب تنظیمات اولیه و به اشتراک گذاری می‌باشد و تب به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش به اشتراک گذاری مراجعه شود.) توضیحات مربوط به تب تنظیمات اولیه در شکل آمده است.

 

 

شکل 26. پیکربندی مربوط به پورتلت اطلاعیه ها 

با کلیک بر روی گزینه پیکربندی برای پورتلت اعلان صفحه‌ای مطابق ‏شکل 27 ظاهر می‌شود که شامل تب به اشتراک گذاری می‌باشد و همانطور که قبلا گفته شد تب به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد و دربخش مجزا بررسی شده است. (به بخش به اشتراک گذاری مراجعه شود.)

 

 

شکل 27. پیکربندی مربوط به پورتلت اعلان

00
قبلی