آموزش لایفری 7

چگونگی دریافت هشدارها و اطلاعیه ها

پورتلت اعلان و اطلاعیه ها این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که اخطارها  واطلاعیه‌های  مهم را به گروه‌های مختلف ارسال کنید یا به عبارت دیگر مشخص می‌کنید که هر اخطار و اطلاعیه‌‌ای به کدام کاربر فرستاده شود. علاوه بر این، هر کاربر می‌تواند چگونگی دریافت اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها را تعیین کند به این معنی که هر کاربر می‌تواند مشخص کند که اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها از طریق وب سایت، ایمیل  و SMS دریافت کند.

هر کاربر با استفاده از مسیر زیر می‌تواند چگونگی دریافت اعلان‌ها را تعیین کند.

 

تنظیمات حساب من→ حساب من → نام کاربری →منوMenu (

 

پس از انتخاب تب تنظیمات صفحه‌ای به ‏شکل 1مشاهده خواهد شد. این صفحه امکان چگونگی دریافت انواع مختلف اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها را فراهم می‌سازد. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید عمومی ،اخبار ،تست انواع اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها می‌باشد که هنگام ایجاد اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها نوع آن نیز مشخص می‌شود. ایمیل، SMS و وب سایت راه‌های دریافت اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها می‌باشد که توسط هر کاربر تعیین می‌شود و به صورت پیش‌فرض از طریق وب سایت ارسال می‌شود و بدون تغییر می‌باشد بدین معنی که در هر حال همه اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها از طریق وب سایت قابل مشاهده هستند و نمی‌توان تیک مربوط به وب سایت را حذف کرد.

 

 

شکل 1. چگونگی دریافت اعلان ها توسط هر کاربر

 

00
قبلی