آموزش لایفری 7

گروه ها 

این بخش برای تنظیم نگاشت گروه‌های  LDAP به گروه های کاربری لایفری کاربرد دارد.


       • بازیابی فیلتر جست و جو  : این فیلد فیلتری برای یافتن گروه‌های  LDAP ای است که شما می‌خواهید آن‌ها را به گروه های کاربری لایفری، نگاشت کنید. مثلا:

   (objectClass=groupOfNames)

در ادامه ویژگی‌های گروهای LDAP را که می خواهید نگاشت کنید پیدا کنید. ویژگی‌هایی که در ادامه می‌آیند، می‌توانند نگاشت شوند که از بین آن‌ها نام گروه و کاربر برای نگاشت شدن ضروری هستند ولی ویژگی توضیح اختیاری می‌باشد. 


o    Group Name (e.g., cn or o)
o    Description (e.g., description)
o    User (e.g., member)


       • تست گروههای LDAP : با انتخاب این گزینه، لیست گروه‌هایی که توسط فیلتر جست وجو ، انتخاب شده‌اند، نمایش داده می‌شوند.

00
قبلی