آموزش لایفری 7

 ایمیل اطلاع رسانی

اگر بخواهیم در هنگام ارسال هر رکورد فرم یک ایمیل اعلان فرستاده شود می توانیم چگونگی ارسال آن را در این تب تنظیم کنیم.

در ابتدا گزینه ی" ارسال هشدار از طریق ایمیل برای هر مطلب "را فعال کنید. با فعالسازی این گزینه، گزینه های دیگری در اختیارتان قرار می گیرد که در ادامه توضیح داده شده است.

 

شکل20. تب ایمیل اطلاع رسانی

 

نام ارسال کننده: نام فرستنده ی ایمیل

آدرس ایمیل ارسال کننده : آدرس فرستنده ی ایمیل که می توانید از آدرس هایی همچون noreply@liferay-forms.com استفاده کنید در این صورت دریافت کنده ی ایمیل نمی تواند به آن پاسخ دهد.

به نشانی: آدرس دریافت کننده ی ایمیل اعلان برای مثال می تواند test@liferay.com باشد.

عنوان : عنوانی کوتاه برای توضیح علت ارسال ایمیل

و در آخر برای ذخیره تنظیمات روی پایان عملیات کلیک کنید.

00
قبلی