آموزش لایفری 7

مقادیر پیش فرض

نام چندین سرور directory معروف در این قسمت به چشم می‌خورد. اگر شما از یکی از آن‌ها استفاده می‌کنید، آن را انتخاب کنید  با این کار مابقی فرم، با مقادیر مناسب و پیش فرض آن  directory پر ‌شود.

00
قبلی