آموزش لایفری 7

ایجاد نشانک ها و پوشه

با استفاده از مسیر زیر می‌توانید bookmarks app را به صفحه اضافه کنید

Add → Applications → Community→ bookmarks

و سپس برای اضافه شدن به صفحه می‌توانید گزینه Add را کلیک کنید یا می‌توانید گزینه bookmarks را بکشید و در صفحه قرار دهید (Drag & Drop).

پس از اضافه کردن، به صورت پیش فرض ‏شکل 1 را مشاهده خواهید کرد.

 

 

شکل 1. صفحه مدیریت 

bookmarks

در ابتدا هیچ bookmarks در پوشه Home شما قرار ندارد. نوار تنظیمات کدام bookmark ها و پوشه‌ها را نمایش دهد و نحوه نمایش آن‌ها را مشخص می‌کند (توضیحات بیشتر در بخش ‏‏2 آمده است.) و همچنین قابلیت search برای پیدا کردن bookmark و پوشه‌ها می‌باشد.

 

 

شکل 2. بخش های مختلف Bookmarks app

برای دیدن قابلیت هایی که در بالا آمده است ابتدا باید تعدادی bookmarks و پوشه اضافه کنید. برای اضافه کردن باید موس خود را در بالای bookmarks app قرار می‌دهید نواری ظاهر می‌شود (همانطور که در ‏‏شکل 3 نشان داده شده است.) که شامل نام app و گزینه Add ( ) و گزینه Option ( ) است. با کلیک بر روی گزینه Add شما می‌توانید یک bookmark یا پوشه را اضافه کنید.

 

 

شکل 3. روش اضافه کردن پوشه یا Bookmark

با انتخاب گزینه Folder فرمی باز شده که نام و توضیحات پوشه را (مانند ‏شکل 4) در آن وارد کنید. در گزینه اجازه دسترسی مشخص می‌‌شود که به چه کسانی پوشه‌ها را نمایش دهد. در ادامه به تفصیل این گزینه خواهیم پرداخت.

 

 

شکل 4. اضافه کردن پوشه

Permissions: در این قسمت می¬توانید مجوزهای دسترسی به پوشه مربوطه را تنظیم¬کنید. در قسمت viewable by، امکان نمایش مبحث برای یک نقش خاص را می¬توان مشخص¬کرد. و در قسمت More Options می¬توان دسترسی¬های دیگر را برای دو نقش Guest و Site member مشخص نمود. در ادامه به تفصیل هر یک می‌پردازیم.

•   Access: این گزینه دسترسی به پوشه جاری برای دو نقش Guestو Site member مشخص می‌کند.

•  Update: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، کاربران آن نقش می¬توانند پوشه جاری را ویرایش کنند.

•  Add Subfolder: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، امکان ایجاد زیرپوشه برای پوشه فعلی را برای کاربران آن نقش فراهم می‌کند.

•   Subscribe: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، کاربران آن نقش می¬توانند در پوشه جاری Subscribe کنند.

•  Permissions: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، کاربران آن نقش می¬توانند مجوزها را ببینند و آنها را تغییر دهند.

•  Delete: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، کاربران آن نقش می¬توانند پوشه را حذف کند.

•   Add Entry: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، امکان اضافه کردن محتوا و ایجاد Bookmark را برای کاربران آن نقش فراهم می‌کند.

با انتخاب گزینه Bookmarks فرمی باز شده که نام و توضیحات Bookmarks را (مانند‏ شکل 5) در آن وارد کنید.

 

 

شکل 5. اضافه کردن Bookmark

در‏شکل 6 بازشدهی گزینه دسته بندی آمده است که در آن تگ جدید اضافه می‌کنیم یا از تگ‌های موجود قبلی انتخاب می‌کنیم. این نکته قابل ذکر است که تگ‌ها باید مرتبط با موضوع باشند زیرا که در جستجو کاربرد دارند.

 

 

شکل 6. دسته بندی (Categorization)

در ادامه چگونگی اضافه کردن منابع مرتبط در چهار مرحله آمده است. این نکته لازم به ذکر است که لینک مربوط به Bookmarks در منبع انتخاب شده (مثلا در ‏شکل 10 بلاگ لایفری می‌باشد.) نشان داده می‌شود.

 

 

 

شکل 7. منابع مرتبط (Related Assets) – مرحله اول

 

 

شکل 8. منابع مرتبط (Related Assets) – مرحله دوم

 

 

شکل 9. منابع مرتبط (Related Assets) – مرحله سوم

 

 

شکل 10. منابع مرتبط (Related Assets) – مرحله چهارم

Permissions: در این قسمت می¬توانید مجوزهای دسترسی به Bookmark مربوطه را تنظیم کنید. در قسمت viewable by، امکان نمایش مبحث برای یک نقش خاص را می توان مشخص کرد. و در قسمت More Options می¬توان دسترسی¬های دیگر را برای دو نقش Guest و Site member مشخص نمود. در ادامه به تفصیل هر یک می‌پردازیم.

 

 

شکل 11. اجازه دسترسی (permissios)

• Update: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، کاربران آن نقش میتوانند Bookmark جاری را ویرایش کنند.

• Subscribe: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، کاربران آن نقش میتوانند در Bookmark جاری Subscribe کنند.

•  Permissions: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، کاربران آن نقش میتوانند مجوزها را ببینند و آنها را تغییر دهند.

•  Delete: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، کاربران آن نقش میتوانند Bookmark را حذف کند.

00
قبلی