آموزش لایفری 7

مرکز مخاطبین 

پورتلت مرکز مخاطبین  لیستی از کاربران پورتلت را نمایش می‌دهد. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت مرکز مخاطبین را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 5 نشان داده می‌شود.

 

افزودن → مرکز مخاطبین → اجتماعی → ویجت ها → آیکون افزودن (  ) 

 

 

شکل 5. صفحه مدیریت پورتلت مرکز مخاطبین 

با کلیک بر روی Checkbox، مطابق ‏شکل 6 کلیه‌ی کاربران عضو در سایت نمایش داده می‌شود که می‌توان با هر یک از آن‌ها ارتباط برقرار کرد.

 

 

شکل 6.  انتخاب کاربران عضو در سایت در پورتلت مرکز مخاطبین 

با کلیک بر آیکون () تنظیمات مربوط به پورتلت را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 7 مشاهده می‌کنید شش گزینه تنظیمات را ببیند ، تولید / بارگذاری فایل آرشیو ،پیکربندی ،اجازه های دسترسی ،پیکربندی قالب ها و حذف از این آیکون قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه پیکربندی در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

 

شکل 7.  تنظیمات مربوط به پورتلت مرکز مخاطبین 

با کلیک بر روی گزینه پیکربندی صفحه‌ای مطابق ‏شکل 8 ظاهر می‌شود که شامل دو تنظیمات اولیه و به اشتراک گذاری می‌باشد و تب به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش به اشتراک گذاری مراجعه شود.) تب تنظیمات اولیه در شکل آمده است.

 

 

شکل 8. پیکربندی مربوط به پورتلت مرکز مخاطبین 

 

00
قبلی