آموزش لایفری 7

ساخت صفحات محتوا از قطعات

پس از انتشار مجموعه های قطعات صفحه، شما آماده برای ایجاد قالب های صفحه هستید. یا قالب از تعدادی قطعات صفحه تشکیل می شود_از یک تا پنجاه قطعه؛ مهم نیست.

ایجاد یک قالب صفحه

شما در صفحه  صفحات سایت در مدیریت سایت، الگوهای صفحه را ایجاد می کنید.

  1. از قسمت مدیریت سایت خود، بروید به : ساخت ¬ صفحه های سایت

  2. سربرگ قالب های صفحه را انتخاب کنید. به مانند قطعات صفحه، قالب های صفحه نیز باید در مجموعه ها ایجاد شوند. مجموعه های شما هستند که در صفحه قالب های صفحه ظاهر می شوند.

  3. یرای ساخت مجموعه جدید روی Add Page Template کلیک کنید.

  4. فیلدهای نام و توضیحات را تکمیل و روی ذخیره کلیک کنید.

  5. روی مجموعه جدید ایجاد شده، کلیک کنید.

  6. روی آیکون اضافه کردن (Add Page Template) کلیک کنید و قالب صحفه محتوا را انتخاب کنید.

  7. برای قالب نام انتخاب کرده و ذخیره نمایید.

 

00
قبلی