آموزش لایفری 7

ساخت لیست های داده 

بعد از آشنایی با مفهوم تعاریف داده، چگونگی استفاده از آن را مورد بررسی قرار می دهیم برای اینکه بتوانیم از یک تعاریف داده در جاهای مختلف استفاده کنیم از مفهوم لیست استفاده می کنیم .هر لیست بر اساس یک تعاریف داده ساخته می شود و برای ذخیره ی اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

حال با استفاده از مثالی که در بخش قبل داشتیم نحوه ی ساخت یک List را گام به گام مورد بررسی قرار می دهیم.

1. مسیر ذیل را برای دستیابی به صفحه ی مدیریت لیست دنبال کنید.

لیست داده های دینامیک → محتوا→ پنل مدیریت سایت

2.  بر روی دکمه ی () برای ساخت یک لیست جدید براساس یک تعاریف داده کلیک کنید.

3. صفحه ای مطابق ‏شکل52 مشاهده می کنید فیلدها را همانطور که در همان شکل توضیح داده  شده است تکمیل نمایید.

 

شکل52. ایجاد یک لیست جدید

 

 

شکل53. فهرستی از تعاریف داده های موجود

در نهایت نتیجه مانند ‏شکل54 خواهد بود که برخی تنظیمات برای دسترسی ها را میتوان به صورت نشان داده شده در شکل تنظیم کرد.

 

شکل54. لیست ثبت نام روز قمری

 

00
قبلی