آموزش لایفری 7

تنظیمات پورتلت نشانکها

با کلیک بر آیکون Options icon () تنظیمات مربوط به پورتلت را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 23 مشاهده می‌کنید شش گزینه Look and Feel Configuration، Export / Import، Configuration، Permissions، Configuration Templates، Remove از آیکون تنظیمات قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه Configuration در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

 

شکل 23. تنظیمات مربوط به پورتلت Bookmarks

با کلیک بر روی گزینه Configuration صفحه‌ای مطابق ‏شکل 24 ظاهر می‌شود که شامل سه تب Communication و Sharing و Scope می‌باشد و تب Communication و Sharing در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش Communication و Sharing مراجعه شود.) تب Scope در ‏شکل 24 آمده است.

 

 

شکل 24. Configuration مربوط به پورتلت Bookmarks

00
قبلی