آموزش لایفری 7

افزودن موقعیت جغرافیایی به دارایی‌ها

شما می‌توانید با استفاده از ویژگی موقعیت جغرافیایی به دارایی‌های ایجاد شده مختصات جغرافیایی اضافه کنید.  شما می‌توانید قابلیت موقعیت جغرافیایی را به مقالات، لیست داده ها، اسناد و فایل‌ها اضافه نمایید. برای استفاده از این ویژگی شما باید فیلد مربوط به این قابلیت را به بخش مذکور اضافه نمایید. در ادامه نحوه‌ی فعال نمودن ویژگی موقعیت جغرافیایی را بررسی خواهیم نمود.

00
قبلی

Child Articles (2)